Disclaimer

Copyright en disclaimer

Smit Kantoorinrichting is de eigenaar van deze internetsite. Een firma die onder de Nederlandse wetgeving valt en in Nederland zijn belangrijkste afzetmarkt heeft. Smit Kantoorinrichting heeft deze internetsite geopend om de consument te informeren over de producten, de dealers en de laatste nieuwtjes van Smit Kantoorinrichting. Bezoekers van deze site mogen al het materiaal downloaden, maar alleen voor eigen, niet commercieel, gebruik, wijzigingen van het copyright op deze site voorbehouden. Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, door opnamen of enig andere manier voor publieke of commerciële doeleinden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Smit Kantoorinrichting.

Smit Kantoorinrichting doet al het mogelijke om de inhoud van deze site kloppend en up-to-date te houden. De gebruikers moeten echter niet vertrouwen op de nauwkeurigheid en alomvattendheid van de inhoud van deze internetsite. Smit Kantoorinrichting stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is opgelopen als gevolg van de inhoud van deze site. Alle rechten van de afbeeldingen, teksten en andere inhoud van deze site zijn eigendom van Smit Kantoorinrichting, tenzij anders is vermeld. Elk ongeautoriseerd gebruik van enig deel van deze site wordt gezien als inbreuk op de rechten van Smit Kantoorinrichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van internetsites die elektronisch aan deze site zijn gelinkt. Alle handelsmerken, namen en logo's die door Smit Kantoorinrichting op deze site worden gebruikt, zijn eigendom van Smit Kantoorinrichting, tenzij anders vermeld. Het gebruik van deze site geeft geen recht inbreuk te maken op deze rechten, of de rechten van derden wiens informatie op deze site staat.

Noch Smit Kantoorinrichting, noch enig andere persoon die is betrokken in de creatie of het onderhoud van deze site, is aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van deze site of de informatie die het bevat. Smit Kantoorinrichting kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die is veroorzaakt aan of enig verlies die wordt veroorzaakt door enig virus of andere zaken van destructieve aard die de computer of enig ander eigendom van de gebruiker zouden kunnen infecteren, als gevolg van het gebruik van deze site of het downloaden van een deel van de inhoud hiervan. Alle informatie die gebruikers beschikbaar stellen via deze site, inclusief persoonlijke gegevens, vragen, commentaar of suggesties beschouwt Smit Kantoorinrichting als beschikbaar gesteld voor gebruik door Smit Kantoorinrichting Zend via de elektronische weg dan ook niets dat vertrouwelijk moet worden behandeld. Alle informatie die Smit Kantoorinrichting ontvangt, mag door Smit Kantoorinrichting worden gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of op enig andere manier voor wat voor doel dan ook worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling van nieuwe producten, wijzigingen aan bestaande productlijnen, diensten of marketing.

Deze condities kunnen op ieder moment worden gewijzigd, zonder dat Smit Kantoorinrichting dit openbaar hoeft te maken. Wij willen u dan ook vragen of u deze pagina regelmatig wilt doornemen om u ervan te verzekeren dat u de condities naleeft. Sommige uitsluitsels van aansprakelijkheid kunnen niet zijn toegestaan binnen de lokale wetgeving van sommige rechtsgebieden. Het is dan ook mogelijk dat enige of alle uitsluitsels op u niet van toepassing zijn. Daarnaast kunnen sommige producten of diensten van deze internetsite in sommige rechtsgebieden niet beschikbaar zijn. Tot slot hoopt Smit Kantoorinrichting dat u plezier heeft van het bezoek aan deze internetsite en dat u de site nog vaak zult bezoeken. © 2017 Smit Kantoorinrichting

Smitkantoorinrichting
Laan van de Kreeft 153
7324 BX Apeldoorn
055 519 08 82
info@smitkantoorinrichting.nl